HBK forum
Pravilnik FAQ FAQ Pretranik Pretranik lanstvo lanstvo Profil Profil Privatne poruke Privatne poruke Registracija Registracija Login Login
Sada je: et 02 tra 2020, 8:37. Pogledaj neodgovorene postove
Trajna molitva za duše u èistilištu
Zaponi novu temuOdgovori na temu
Prethodna tema Sljedea tema
Autor Poruka
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: pon 31 pro 2007, 8:31
PostNaslov : Trajna molitva za duše u èistilištu
Citiraj i odgovori

na forumu smo veæ puno pisali o važnosti i znaèaju
molitve za duše u èistilištu ...
jer "koliko uspiješ izbaviti zatoèenih duša,
toliko æeš zadobiti prijatelja u Nebu" ...

ove dnevne molitve za duše u èistilištu
datiraju (i imaju imprimatur) još od 1885. godine i
otada mnogi obavljaju ta dnevna hodoèašæa ...

ova pobožnost je:
kratka - zahtijeva malo više vremena od uobièajene molitve
jednostavna - svatko je može obaviti bez napora, bez obzira na dob ili životne prilike, u svako vrijeme i na svakom mjestu
utješna - ne traži se ništa više nego samo u duhu spustiti se nekoliko trenutaka u èistilište, zamoliti Boga da pošalje svjetlost, osloboðenje i mir tim dušama, da im olakša njihovo trpljenje i da ubrza èas njihova oslobaðanja
sveta - u skladu je sa željama Presvetog Srca: Ono je naš suputnik
velikodušna - s njome predajemo Presvetomu Srcu svako vrijedno djelo izvršeno tijekom dana: molitve, samozataje, dobra djela, milostinju, trpljenje svake vrste. dajemo zadovoljštinu za te siromašne duše
neiscrpna - tom pobožnošæu molimo svoga Gospodina i Spasitelja da priloži i neizmjerne zasloge svoga života, muke i smrti, a takoðer i Blažene Djevice Marije, svetog Josipa i Svih svetih
hvale vrijedna - jer, tim èinom bratske ljubavi prema siromašnim dušama, naše vlastite zasluge rastu, u istom omjeru kao i pobožne misli kojima smo tim èinom nadahnuti, dobrohotnost koju ta pobožnost stvara te kreposna djela koja slijede
traje bez prekida - svakog trenutka, dana i noæi, negdje na zemlji moli se na te nakane. Postoji jedan neprekidan slijed svetih Misa, Križnoga puta, dobrih djela, molitava i zadovoljština
odobrila ju je Crkva
samom Bogu draga - oèitovale su se bezbrojne duhovne i vremenite milosti kojima je pokazano koliko ta pobožnost razveseljuje Presveto Srce. Èovjek je može s pouzdanjem upotrebljavati kao sredstvo za obraæenje grješnika. Ako u ovom životu Gospodin nagraðuje zbog èaše hladne vode pružene siromahu u Njegovo ime, sigurno æe još velikodušnije nagraditi takvu pomoæ pruženu siromašnim dušama u Njegovo ime
spasonosna - pomažuæi siromašne duše u Èistilištu, mi osiguravamo za sebe neprestano uzdarje: one æe se moliti za nas, dakako - nakon svog ulaska u vjeènu sreæu. Osobito æe nastojati da za nas zadobiju milost sretne smrti.pobožnost je vrlo jednostavna i zahtijeva malo napora ...
dajte da makar malena kapljica vode
kapne svakoga dana u èistilište ...
mnoge æe duše biti osloboðene ...
osvježavajuæi potok milosti neprestance æe se ulijevati u zatvor od vatre ...

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
Zahvalu i podrku autoru ovog posta dali su: vjernik
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: pon 31 pro 2007, 8:45
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Priprava

Molitva
O sveta Margareto Marijo,
koji je Gospodin izabrao da otkrije cijelom svijetu skrivena bogatstva
ljubavi svoga milosrdnog Srca.
O ti, koja si èula kako siromašne duše u èistilištu
mole za ovaj lijek - posvetu Presvetomu Srcu Isusovu,
što ih tako djelotvorno oslobaða od njihovih muka!
O ti, koja si oslobodila toliko takvih siromašnih duša
vršeæi tu pobožnost
izmoli nam milost da dostojno obavimo ovo hodoèašæe
u društvu s Presvetim Srcem Isusovim.
Amen.


Dnevna posveta
Božansko Srce Isusovo,
u ovom hodoèašæu s Tobom kao svojim suputnikom,
posveæujem Ti sve svoje misli, rijeèi i djela ovoga dana.
Molim Te, sjedini moje male zasluge s Tvojima
i daj ih za siromašne duše.
Jednako i vas zaklinjem, svete duše,
da mi pomognete zadobiti milost ustrajnosti u ljubavi
i odanosti Presvetomu Srcu Isusovu,
podvrgavajuæi se spremno i bez uzmaka
naumima kakve god On imao sa mnom.


Predanje
Vjeèni Oèe,
prikazjemo Ti predragocjenu krv, muku i smrt Isusa Krista,
žalosti Presvete Djevice Marije i svetog Josipa
za oproštenje naših grijeha, kao pomoæ svetim dušama u èistilištu,
za potrebe naše svete Majke Crkve i za obraæenje grješnika.
Amen.


Zazivi
Neka Presveto Srce Isusovo bude uvijek i svugdje ljubljeno.
Slatko Srce Marijino, budi naše spasenje.
Sveti Josipe, uzore i zaštitnièe onih koji ljube Presveto Srce Isusovo, moli za nas.

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: pon 31 pro 2007, 8:52
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Priprava za meditaciju

Za trenutak, u društvu s Presvetim Srcem Isusovim,
spustimo se u duhu u izgarajuæi plamen èistilišta.
Kolike duše ovog èasa zapoèinju svoje bolno zatoèeništvo.
A kolike duše su tamo veæ dugo vremena
i koliko dugo æe još tamo ostati.
I kolika sveta povorka, ovog trena potpuno oèišæenih i izlijeèenih,
ulazi veæ ovoga dana u Nebo.

Kako su sretne te siromašne duše.
Izbjegle su paklu zauvijek.
Sigurne su da su zadobile vjeènu sreæu.
One su Božji prijatelji. Spašene su.
A opet, kako su istodobno uboge.
Jer, još uvijek moraju trpjeti vremenitu kaznu za grijehe
koji su im oprošteni.
Vrata njihove nebeske domovine još su za njih zatvorena.

Pogledaj ih u njihovoj muci.
Poslušaj njihove vapaje.
Reci im neku prijateljsku rijeè utjehe
i pohiti im u pomoæ.

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: pon 31 pro 2007, 9:17
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Nedjelja

Svete duše u èistilištu, ima li išta za èime žalite
dok razmišljate o svom životu na zemlji?

Duboko žalim za izgubljenim vremenom.
Nisam znao da je ono tako dragocjeno, da tako leti, da je nenadoknadivo.
S toga razloga, moj je život bio vrijedan samo upola
od onoga kakav je mogao biti.
O, da sam to shvaæao!
Kad bih se mogao vratiti na zemlju,
kako bih drugaèije upotrijebio vrijeme koje mi je dano.

O vrijeme dragocjeno.
Danas te znam cijeniti. Plaæeno si Krvlju Kristovom.
Dano si mi samo za nakane ljubljenoga Boga,
da posveæujem sebe, a izgraðujem svoga bližnjega.
Ali, jao meni!
Ja sam te zlorabio èineæi grijeh.
Žudio sam za ispraznostima, zadovoljstvima i tricama.
Snivao sam sne koji mi sad zadaju gorke prijekore i kajanja.
Dragocjeno vrijeme .... izgubljeno vrijeme ...
Kako me sada teško optereæuješ.
Kako se žalostim što sam te izgubio kroz svoje vlastite propuste.

O vrijeme koje tako letiš.
Vrijeme koje tako brzo prolaziš na zemlji,
ali koje se tako sporo vuèe u ovom zatoèeništvu od vatre,
na ovom mjestu raspinjuæih muka.
Prijašnje godine izgledaju mi kao dani.
Cijeli mi je život nestao kao san.
Sati sad izgledaju kao godine, dani kao stoljeæa.
Moram trpjeti, plakati i èekati dok
posljednja minuta izgubljenog vremena ne bude otkupljena.
O, kako æe dugo trajati moje progonstvo!

Nenadoknadivo vrijeme.
Na zemlji sam se oslonio na svoje posljednje godine da èinim pokoru.
Ali, nit mog života se prekinula kad sam to najmanje oèekivao.
Dano si mi da zadobijem neizmjerno blago i milost,
a sada si za mene zauvijek izgubljeno.

Ti, koji još živiš na zemlji, ne gubi dar vremena!
Onaj dar za kojeg je Isus platio tako visoku cijenu i
zbog kojega æeš i ti morati trpjeti u èistilištu ako se ugledaš
na našu nepažnju.

Ti, koji imaš povlasticu živjeti u vrijeme naglašene
posvete Presvetom Srcu Isusovu,
kad je Ono otkrilo svijetu svoju ljubav u svoj svojoj punini,
posreduj za nas da zadobijemo zasluge makar jednog od tih dana
u kojem je Njegova milost tako slobodno i obilno ponuðena.


Vršenje pobožnosti

odluka
Danas æu uèiniti sve što je moguæe da pomognem dušama
sveæenika, redovnika i svih onih u èistilištu
koji su bili vjerni ovoj pobožnosti cijelog svog života.
Takoðer se preporuèam onima koji ovog trenutka ulaze u Nebo.

dnevna misao
Trpljenje duša u èistilištu tako je veliko
da im jedan jedini dan izgleda kao tisuæu godina.

nakana
upotrijebi nekoliko trenutaka svoga vremena za zazive
u èast Božanskog Srca Isusova za olakšanje i utjehu ubogim dušama

posebna nakana
zamoli Božansko Srce Isusovo da udijeli olakšanje
najnapuštenijim dušama u èistilištu

pobuda
što je veæa napuštenost duše, to æe veæa biti njena zahvalnost prema tebi.


Molitva
O Gospodine, Bože Svemoguæi,
molim Te da po predragocjenoj krvi i znoju što je Tvoj Božanski Sin Isus
prolio u Getsemanskom vrtu,
izbaviš duše iz èistiliša,
a osobito onu dušu kojoj je najpotrebnija Tvoja duhovna pomoæ.
Udostoj se uvesti je u svoju slavu,
da Te slavi i blagoslivlja zauvijek.
Amen.

Oèe naš ... Zdravo Marijo ...

Ps 130
Iz dubine, Jahve, vapijem tebi:
Gospodine, èuj glas moj!
Neka pazi uho tvoje
na glas moga vapaja!
Ako se, Jahve, grijeha budeš spominjao,
Gospodine, tko æe opstati?
Al' u tebe je praštanje,
da bi te se bojali.
U Jahvu ja se uzdam,
duša se moja u njegovu uzda rijeè.
Duša moja èeka Gospodina
više no zoru straža noæna;
više no zoru straža noæna
nek' Izrael èeka Jahvu.
Jer je u Jahve milosrðe
i obilno je u njega otkupljenje;
on æe otkupiti Izraela
od svih grijeha njegovih.


Pokoj vjeèni, daruj im Gospodine
i svjetlost vjeèna svjetlila njima.


Slatko Srce moga Isusa, daj da Te ljubim sve to više.

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: pon 31 pro 2007, 9:40
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Ponedjeljak

Svete duše u èistilištu, ima li išta za èime žalite
dok razmišljate o svom životu na zemlji?

Duboko žalim za prekomjernom upotrebom zemaljskih dobara ...
Moja sreæa, moje zdravlje, moj talent, moja dobra u svijetu,
utjecaj koji sam imao, moja rodbina
jednom rijeèju - sve je moglo biti na moju duhovnu dobrobit,
da sam samo znao kako da ih upotrijebim na veæu slavu Božanskoga Srca.
Kolike bih milosti mogao zadobiti za sebe.
Ali, zanemario sam to uèiniti.
I u trenutku moje smrti, sva su se moja dobra svela na ništicu.

O kad bih danas bio tako bogat tim svojim nekadašnjim dobrima!
Kad bih ih mogao upotrijebiti da ubrzam, pa makar i za jedan èasak,
svoje izbavljenje.
Da uveæam, makar za jedan stupanj,
slavu koju je Bog pripravio za mene.
Da makar jednoj duši, koja sada živi u svijetu,
probudim želju za posveæenjem Božanskom Srcu Isusovu.

Prijatelji moji,
vi kojima je još uvijek na raspolaganju vaše bogatstvo,
upotrijebite ga da pomognete svome bližnjemu.
Velikodušno pomažite siromašne.
Upotrebljavajte ga na veæu slavu Božju,
kao pobožni dar odreðen za širenje pobožnosti Presvetom Srcu Isusovu
po cijelomu svijet.

Vršenje pobožnosti

odluka
danas æu uèiniti sve što mogu da pomognem vjernim dušama
koje su otišle iz svih dijelova Europe.
Takoðer se preporuèujem onima koji ovog trenutka ulaze u Nebo.

dnevna misao
"Nebeska vrata otvaraju se dobrim djelima"
(sv. Ivan zlatousti, hom.32, u Posl. Heb)

nakana
pridonesi nešto za širenje pobožnosti Božanskome Srcu Isusovu

posebna nakana
moli za onu dušu koja je najbliže raju

pobuda
što je duša bliže kraju svoga trpljenja, ona s veæim žarom èezne
za sjedinjenom s Presvetim Srcem Isusovim.
zato, svojim molitvama, otkloni zapreke koje joj još stoje na putu.
za uzvrat, ona æe za tebe izmoliti milost da raskineš veze
koje te još prijeèe da se potpuno predaš Bogu.


Molitva
O Gospodine, Bože Svemoguæi,
molim Te po predragocjenoj krvi i znoju što je Tvoj Božanski Sin Isus
prolio u okrutnom bièevanju,
izbavi duše iz èistilišta,
a navlastito onu dušu koja je najbliže ulasku u Tvoju slavu,
tako da Te može odmah slaviti i blagoslivljati zauvijek.
Amen.

Oèe naš ... Zdravo Marijo ...


Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje!

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: pon 31 pro 2007, 11:11
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Utorak

Svete duše u èistilištu, ima li išta za èime žalite
dok razmišljate o svom životu na zemlji?

Duboko žalim što sam zanemario tolike velike milosti!
Bile su mi dana tako obilno u svakom trenutku mojega života
i s toliko opomena punih ljubavi ...
Duhovna obnova, poziv, sakramenti, Rijeè Božja, sveta nadahnuæa i dobri primjeri,
milost zaštite u pogibeljima, milost opraštanja grijeha, praštanja tako lako zadobivena ...
Neprocjenjivi broj najraznovrsnijih milosti.

Neke sam od njih odbio, druge prihvatio s hladnoæom.
Na žalost, najveæi sam broj zlorabio.
Volio sam zemaljska dobra više od vjeènih.
kako sam se prevario!

Kad bih bar mogao za trenutak ublažiti svoju žeð na izvorima milosrða
koja se izlijeva iz Presvetoga Srca Isusova!
Na žalost, te su izvore grješnici prezreli, baš kao što sam i ja.
Ti, koji još uvijek gledaš kako teèe neiscrpni izvor milosti,
zašto ne srkneš nekoliko kapi?

Razmisli što kaže sveta Margareta Marija:
"Sigurno je da svatko na zemlji može zadobiti bezbrojne spasonosne milosti,
ako osjeæa zahvalnu ljubav prema Isusu Kristu,
kao što je iskazuju oni što ljube i štuju Njegovo Presveto Srce."

Vršenje pobožnosti

odluka
danas æu uèiniti sve što mogu da pomognem vjernim dušama
koje su otišle iz svih dijelova Azije, osobito iz Palestine i drugih zemalja
suoèenih s idolopoklonstvom, raskolom i krivovjerjem.
Takoðer se preporuèujem onima koji ovog trenutka ulaze u Nebo.

dnevna misao
"Zadobiti makar samo jednu milost,
veæe je od svih materijalnih vrijednosti cijelog svijeta:"
(sv. Toma, 1, 2, P, 113a IX. ad 2)

nakana
u svrhu olakšanja siromašnim dušama u njihovim patnjama,
danas æu svojim zagovorom preko molitve ili neke druge pobožnosti
u èast Presvetom Srcu Isusovu, zamoliti da dobiju bar malo oproštenja.

posebna nakana
moli za dušu u èistilištu koja je najdalje od vjeènog poèinka

pobuda
dopusti da te takne napuštenost, pomirenost i poniznost
s kojom duša podnosi svoje dugo trpljenje. Bit æe ti zahvalna.
Bit æeš sretan ako ona zadobije za tebe krepost poniznosti u ovome svijetu,
tako da možeš biti uzvišen u onome svijetu

Molitva
O Gospodine, Bože Svemoguæi,
molim Te po predragocjenoj krvi koju je Tvoj Božanski Sin Isus
prolio kad su ga okrunili trnovom krunom,
izbavi duše iz èistilišta,
a navlastito onu dušu koja je bi posljednja napustila to mjesto trpljenja,
da ne èeka toliko kako bi došla k Tebi da Te slavi u Tvojoj slavi i blagoslivlja u vijeke vjekova.
Amen.

Oèe naš ... Zdravo Marijo ...

Vjeèni Oèe,
prikazjemo Ti predragocjenu krv Isusa Krista,
kao zadovoljštinu za svoje grijehe, kao pomoæ svetim dušama u èistilištu
i za potrebe naše svete Majke Crkve.

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: pon 31 pro 2007, 11:27
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Srijeda

Svete duše u èistilištu, ima li išta za èime žalite
dok razmišljate o svom životu na zemlji?

Duboko žalim zbog zla koje sam poèinio.
U svijetu zlo izgleda tako jednostavno, tako ugodno.
Usred osobnog zadovoljstva, ušutkao sam glas savjesti.
Danas me moji grijesi vuku dolje, njihova me gorèina muèi,
sjeæanje na njih progoni me i pritišæe.
Smrtni grijesi za koje još nisam dao zadovoljštinu.
Laki grijesi, male nesvršenosti.
Prekasno da ih mrzim u èistilištu. Pravedna kazna mora se izvršiti.

O, kad bih se mogao vratiti opet u život!
Ni jedno obeæanje, bez obzira koliko privlaèno,
nikakvo bogatstvo, nikakvo laskanje,
ne bi me moglo potaknuti da uèinim èak i najmanji grijeh.

Prijatelji moji, vi koji još uvijek možete slobodno izabrati izmeðu Boga i svijeta,
pogledajte na trnovu krunu, na križ, na sva trpljenja,
što ih vaši grijesi uzrokuju Presvetomu Srcu Isusovu.
Pomisli na žalost koju æe ti tvoji grijesi i pogrješke izazvati u èistilištu
i moæi æeš ih izbjegnuti bez napora.

Ako èezneš za milošæu da se odupreš sotoni kad te napastvuje,
sjeti se što sv. Marija Margareta kaže:
"Ne mogu vjerovati da bi osobe posveæene Božanskom Srcu Isusovu,
nakon što mu se potpuno predaju, ikada bile izgubljene.
Niti vjerujem da æe upasti u sotonine ruke, tako da bi uèinile smrtni grijeh.
Jer, one æe uèiniti svaki napor da èaste, ljube i slave Božansko Srce Isusovo
i da slijede Njegove želje s voljom i bez zadrške."

Vršenje pobožnosti

odluka
danas æu uèiniti sve što mogu da pomognem vjernim dušama
koje su otišle iz svih dijelova Afrike, osobito iz onih zemalja
koje su otprije bile katolièke, a sada se vraæaju našoj svetoj vjeri.
Takoðer se preporuèujem onima koji ovog trenutka ulaze u Nebo.

dnevna misao
"Što koristi èovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoj život?"
(Mt, 16, 26)

nakana
pred slikom Presvetog Srca Isusova obavi èin pokajanja
u jedinstvu s dušama u èistilištu


posebna nakana
moli za dušu najbogatiju po zaslugama

pobuda
što je duša više uzdignuta u Nebo, to æe i njen zagovor za tebe
za pravu Božju ljubav, bez koje nema istinskih zasluga,
biti djelotvorniji

Molitva
O Gospodine, Bože Svemoguæi,
molim Te po predragocjenoj krvi koju je Tvoj Božanski Sin Isus
prolio na jeruzalemskim ulicama dok je nosio Križ na svojim svetim ramenima,
izbavi duše iz èistilišta.
Navlastito Te molim za onu dušu koja je pred Tobom najbogatija u zaslugama,
tako da na prijestolju slave koja ju oèekuje,
Tebe može velièati i blagoslivljati u vijeke vjekova.
Amen.


Oèe naš ... Zdravo Marijo ...

Isuse, Marijo, Josipe, darujem vam svoje srce i dušu.
Isuse, Marijo, Josipe, pomozite mi u smrtnom boju.
Isuse, Marijo, Josipe, pomozite mi da moja duša predahne u miru s vama.

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: pon 31 pro 2007, 11:45
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Èetvrtak

Svete duše u èistilištu, ima li išta za èime žalite
dok razmišljate o svom životu na zemlji?

Duboko žalim zbog sablazni koju sam izazvao!
O, kad bih se morao žalostiti samo zbog svojih vlastitih pogrješaka ...
Da sam samo u svoje vrijeme sprijeèio posljedice sablazni
kojima sam ja bio uzrok.
Da sam samo mogao zaštiti od ovog mjesta tame mnoge duše
koje su slijedile moj žalosni primjer i slušale moja pogubna pouèavanja.
Ali, ne! Po mojim pogrješkama zlo se nastavilo.
A sad moram polagati raèun za sve grijehe za koje sam kriv.

O, kad bih mogao da moje žalosne rijeèi odjeknu do kraja svijeta
i da obiðem svijet propovijedajuæi o pokori.
S kakvom bih gorljivom revnošæu djelovao meðu dušama,
da ih odvratim od zla i da ih vratim krepostima.

O, prijatelji moji na zemlji.
Vi koji dolazite da me posjetite u ovom mraènom zatvoru
da bi mi donijeli zraku spasonosne svjetlosti kakva bi zasjala nada mnom:
u Presvetom Srcu Isusovu naæi æete najsigurniji i najlakši naèin
da Bogu vratite toliko duša koliko sam ih ja naveo na grijeh
svojim lošim primjerom.

Recite im:
"Božansko Srce je tvrðava i svetište za one koji žele izbjegnuti božanskoj pravdi,
tražeæi utoèište u Njemu.
Jer, broj grijeha poèinjenih u sadašnje vrijeme tako je velik
da oni izazivaju pravednog Stvoritelja na brzo i oštro kažnjavanje grješnika."

Vršenje pobožnosti

odluka
danas æu uèiniti sve što mogu da pomognem vjernim dušama
koje su otišle iz Sjeverne i Južne Amerike.
Takoðer se preporuèujem onima koji ovog trenutka ulaze u Nebo.

dnevna misao
"Sin èovjeèji ima doæi u slavi Oca svoga, u pratnji anðela
te æe tada platiti svakomu prema djelima njegovim."
(Mt 16, 27)

nakana
daj nekome sliku ili knjigu o Presvetom Srcu Isusovu

posebna nakana
moli za onu dušu koja je bila osobito pobožna prema
Presvetome Oltarskome Sakramentu

pobuda
ta æe duša za tebe izmoliti milost da valjano primiš Svetu Prièest u èasu svoje smrti,
kao jamstvo za svoje vjeèno spasenje

Molitva
O Gospodine, Bože Svemoguæi,
molim Te po predragocjenoj krvi Tvoga Božanskog Sina Isusa
koju je On sam svojim rukama predao svojim ljubljenim apostolima
uoèi svoje Muke da im bude hrana i piæe i koju je ostavio cijeloj Crkvi
da bude neprestana žrtva i životna hrana Njegovom vjernom narodu,
izbavi duše iz èistilišta,
A osobito onu dušu koja je bila posebno pobožna prema
ovom otajstvu beskrajne ljubavi,
da Te s Tvojim Božanskim Sinom i s Tvojim Duhom Svetim
uvijek slavi zbog Tvoje ljubavi u vjeènoj slavi.
Amen.

Oèe naš ... Zdravo Marijo ...

Moj Isuse! Milosrðe!

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: pon 31 pro 2007, 12:00
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Petak

Svete duše u èistilištu, ima li išta za èime žalite
dok razmišljate o svom životu na zemlji?

Duboko žalim zbog zanemarivanja èina samozatajenja.
Kako je taj èin jednostavan na zemlji,
a kako je to sada teško ovdje u èistilištu.
Ovdje je i najmanje trpljenje veæe od najokrutnijeg muèenja na zemlji.
U svijetu to znaèi samo strpljivost i odricanje u teškoæama i životnim nedaæama.
To znaèi samo davanje od suviška siromašnima, posveæivanje èinima zadovoljštine.
To znaèi samo zadobivanje oproštenja i vršenje djela pobožnosti.
Ništa od toga ne bi moglo biti lakše,
a moje bi èistilište sada bilo znatno kraæe.

Kad bi mi samo Bog dao milost da zamijenim godine tijekom kojih moram ostati
na ovom mjestu žalosti za toliko godina na zemlji.
Nikakva zapovijed ne bi mi bila preteška.
Nikakva bol ne bi me uplašila.
Najteža djela pokore bila bi mi slatka i dala mi utjehu
pri pomisli na ovu sažižuæu vatru.

Ti, koji se žališ na najbezazlenije kušnje i tegobe ovoga života!
Ti koji sad zaraðuješ kruh svoj svagdanji znojem lica svoga, raduj se!
I najmanje trpljenje, podneseno u duhu zadovoljštine
i predano Presvetome Srcu Isusovu u duhu pokore,
spasit æe te od dugotrajnog i bolnog èistilišta.

Vršenje pobožnosti

odluka
danas æu uèiniti sve što mogu da pomognem vjernim dušama
koje su otišle iz dalekih krajeva Oceanije, osobito iz onih zemalja
u kojima su se teško i mukotrpno trudile katolièke misije.
Takoðer se preporuèujem onima koji ovog trenutka ulaze u Nebo.


dnevna misao
"Donesite, dakle, plodove koji odgovaraju obraæenju."
(Lk 3,8 )

nakana
ponudi Presvetom Srcu Isusovu mali èin zamozataje
za osloboðenje duša u èistilištu od njihovih patnja

posebna nakana
moli za one duše za koje si posebno dužan moliti

pobuda
ako si dužan tim dušama nekom pravednom obvezom, ne odgaðaj je,
jer bi to moglo izazvati srdžbu Božju

Molitva
O Gospodine, Bože Svemoguæi,
molim Te po predragocjenoj krvi koju je Tvoj Božanski Sin
prolio na današnji dan na drvetu križa, posebice iz svojih presvetih ruku i nogu,
izbavi duše iz èistilišta,
a navlastito dušu za koju sam osobito dužan moliti.
Da je nikakvo zanemarivanje s moje strane ne prijeèi
kako bi Te slavila u Tvojoj vjeènoj slavi i blagoslivljala u vijeke vjekova.
Amen.

Oèe naš ... Zdravo Marijo ...

Isuse blaga i ponizna Srca,
uèini srce moje po Srcu svome.

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: pon 31 pro 2007, 12:15
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Subota

Svete duše u èistilištu, ima li išta za èime žalite
dok razmišljate o svom životu na zemlji?

Duboko žalim zbog premalo ljubavi koju sam iskazivao
prema ubogim dušama u èistilištu tijekom svoga života na zemlji.
Mogao sam im biti od tolike pomoæi!
Jer, kao katolik, mogu donijeti toliko svjetlosti i mira
tim ubogim, trpeæim dušama.

Mogao sam im pomoæi svojim molitvama, samozatajom, milostinjom,
dobrim djelima, svetim prièestima i svetim misama.
Misama koje sam mogao prinositi da se služe za te uboge duše
ili da im makar samo pribivam.
A osobito onim Misama koje su slavljene u èast Presvetom Srcu Isusovu.
Mogao sam zadobiti bezbrojne milosti
koje bi mi pomogle da lakše izbjegnem grijeh.
Što više, zaslužio bih kraæe i manje bolno èistilište.
I sada bih zadobivao veæi udio od molitava koje su namijenjene za nas.

O, kada bih se samo mogao vratiti u svijet da pomognem ubogim dušama.
Svakako bih se zanimao za njihov bolni položaj.
Kakve bih samo pobožne molitve molio za njih.
Kako bih bio revan
da kod vjernika pobudim najnježnije suosjeæanje za njih.


Vršenje pobožnosti

odluka
danas æu uèiniti sve što mogu da pomognem vjernim dušama
koje su otišle iz misonarskih podruèja Melanezije i Mikronezije.
Takoðer se preporuèujem onima koji ovog trenutka ulaze u Nebo.

dnevna misao
Tako su jedan drugome govorili krivnjom optereæena braæa nedužnog Josipa:
"Jao nama! Stiže nas kazna zbog našega brata. Gledali smo njegovu muku
dok nas je molio za milost, ali ga nismo uslišili. Stoga nas je ova nevolja snašla."
(Post 42, 21)

nakana
raširi što je moguæe više pobožnost "Dnevno hodoèašæe u èistilište"
uboge duše bit æe ti zahvalne

posebna nakana
moli za dušu koja bila najviše pobožna prema Presvetom Srcu naše Gospe

pobuda
èineæi tako, uèinit æeš Majci Božjoj veliku radost.
Ona æe za tebe postignuti, po zagovoru te duše, milost
istinske posveæenosti Presvetom Srcu Isusovu

Molitva
O Gospodine, Bože Svemoguæi!
Zaklinjem Te po predragocjenoj krvi što je prolivena iz boka
Tvoga Božanskog Sina i po prevelikoj boli Njegove Presvete Majke,
izbavi duše iz èistilišta.
Posebice molim za onu dušu koja je štovala Presveto Srce naše Gospe i Kraljice Neba,
da uskoro mogne doæi u Tvoju slavu
gdje æe Te hvaliti i slaviti u vijeke vjekova.
Amen.

Oèe naš ... Zdravo Marijo ...

Gospo od Presvetog Srca, moli za nas!

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: pon 31 pro 2007, 12:33
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

eto, to su molitve za svaki dan u tjednu ... Wink

za sve one koji još nisu upoznati ili prvi puta èuju za ovu pobožnost,
donosim slijedeæa objašnjenja:

Nakana i znaèenje ovog velikog djela ljubavi
ovo veliko djelo ljubavi za duše u èistilištu sastoji se od
dragovoljnih ponuda koje vjernik prikazuje za njih,
od svih djela zadovoljštine ostvarenih u ovom životu,
kao i od svih onih molitava koje æe biti izmoljene nakon smrti.

svako dobronamjerno djelo izvršeno u stanju posvetne milosti i s dobrom nakanom,
zadobiva za nas sljedeæe duhovne "povlastice":
- poveæava milost posvetnu i nebesku slavu
- mnoge milosti tijela i duha (i za nas same i za druge)
- otpuštanje vremenite kazne za naše grijehe

samo ovaj treæi plod, zadovoljština ili pokajnièki dio djela koji izvršimo,
prihvaæa se i primjenjuje za duše u èistilištu,
dok plodovi za zasluge i molitve ostaju naši.

taj èin ljubavi nije zavjet i neizvršavanje toga èina nije grijeh.
može se prestati vršiti u svako doba

Oprosti
- sveæenici koji obavljaju tu pobožnost mogu osobno uživati
u povlasticama oltara svakog dana u godini
- svi vjernici koji su vršili ovaj èin pobožnosti zadobivaju:
a) potpuni oprost za umrle svakog dana u kojem prime Svetu Prièest
pod uvjetom da u Crkvi izmole na nakane Svetog Oca
b) potpuni oprost ako svakog ponedjeljka sudjeluju u Misi za duše u èistilištu
i ispune uobièajene uvjete (ispovijed, prièest, molitva na nakanu Sv. Oca)

* bolesnici, stari ljudi, putnici, zatvorenici i ostali koji ne mogu sudjelovati
na misi ponedjeljkom, mogu prikazati nedjeljnu misu

c) sve potpune oproste što ih zadobiva ili æe zadobiti onaj vjernik
koji je obavljao tu pobožnost, može prikazati za duše u èistilištu


S.P. Ap, 26. sijeèanj 1932.

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: pon 31 pro 2007, 12:41
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Pobude za obavljanje ovog velikog èina ljubavi

1. zadobivanje brojnih oprosta
2. bezbrojne duše brzo se oslobaðaju iz èistilišta. Nebo se puni novim svecima,
koji æe slaviti i hvaliti Boga èitavu vjeènost, a molit æe takoðer i za tebe
3. zadobit æeš osobitu ljubav Presvetoga Trojstva, našega Spasitelja i Svih svetih,
a imaš i obeæanje našeg Gospodina:
"Blago milosrdnima, jer æe postignuti milosrðe" (Mt 5, 7)
4. nakon što izvršiš to veliko djelo, uboge æe duše postati tvoji "dužnici".
u Nebu æe raditi za tebe da se ne izgubiš, da ne trpiš u èistilištu ili da barem
budeš brzo iz njega izbavljen
5. Blažena Djevica dobiva veæe štovanje, jer æe ju uboge duše priznavati,
ljubiti i zazivati kao najljubljeniju Kraljicu i milu udjeliteljicu naših zasluga za njih.
Nema sumnje da æe Ona njegovati osobitu naklonost prema onima koji ju
na taj naèin ljube i èaste, kako ovdje na ovome svijetu, tako i u vjeènom životu

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
Magali
mod teamSpol: ensko
Postovi: 1341
Lokacija: Zagreb
PostanoPostano: ned 02 stu 2008, 19:14
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

Da Vas upitam?
Jeste li danas i juèer uèinili dobro djelo?
Podarili nekoj od duša svojom molitvom, ispovijedi i prièesti potpuni oprost u trpeæoj crkvi?
Jeste li svjesni koliko je moguæe pomoæi tim dušama?
Ali i ono najvažnije...te duše ne mogu pomoæi sebi, ali mogu pomoæi nama...

Danas sam na propovijedi èula prekrasno svjedoèanstvo ove milosti...

Pred sam domovinski rat, sagraðena je u Otoku pokraj Vinkovaca nova crkva koja je posveæena dušama u èistilištu. Župnik se zavjetovao da æe uvijek moliti za duše u èistilištu, a da one èuvaju novu crkvu...
I èudo se dogodilo...Koliko god strašni rat tamo bijesnio niti jedan geler nije pogodio crkvu...Kao da su duše u èistilištu stvorile èudesan zid...oko crkve...

Stoga molite za one koji trpe...jer èuda su moguæa...

Ovo je upisano u knjizi života: Pod mojim nogama ocean buci. Vjetar puse oko mene, na Kristu, stijeni, temelj je moje nade, i moje sve. Usred bure da li si našao ovaj zaklon. Uhvati ovu mocnu ruku Isusa koji me je spasio...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mailPosjeti Web straniceYIMMSNM [Vrh]
klara
Spol: ensko
Postovi: 4617
Lokacija: somewhere ... over the rainbow
PostanoPostano: ned 02 stu 2008, 21:27
PostNaslov : 
Citiraj i odgovori

neka svoja iskustva
napisala sam veæ ranije ne temi Raj, Èistilište, Pakao ...


ono što bih htjela ponoviti
je moguænost prikazivanja primljene sv. Prièesti za duše u èistilištu ...

svaku svoju primljenu sv. Prièest
veæ godinama prikazujem za duše u èistilištu ...
uputio me na to jedan stari pater ...

kao i prikazivanje dobrih djela, trpljenja ili žrtve, sv. Mise
u korist duša u èistilištu ...

ne znam, nekako mi je najljepše kad predvodim
upravo deseticu za duše u èistilištu ...
teško je opisati taj osjeæaj ...
jer, uvijek mi je u srcu reèenica
"koliko uspiješ izbaviti zatoèenih duša,
toliko æeš zadobiti prijatelja u Nebu" ...

vrijedno je izmoliti i kratku, strelovitu molitvu
po kojoj duše u èistilištu dobivaju oprost:

Božansko Srce Isusovo, obrati grješnike,
spasi umiruæe, oslobodi siromašne duše u èistilištu

(imprimatur: Pio X, 13.7.1906.)

uèiniti dobro, a zatim otiæi bez buke ...
Korisniki profilPoalji privatnu porukuPoalji e-mail [Vrh]
Prethodni postovi:    
Prethodna tema Prethodna tema
Zaponi novu temuOdgovori na temu

Izaberi forum:   

Ne moe otvarati nove teme.
Ne moe odgovarati na postove.
Ne moe ureivati svoje postove.
Ne moe izbrisati svoje postove.
Ne moe glasovati u anketama.

Powered by phpBB © 2001, 2006 phpBB Group